<i>有你在 牽手就能取暖
有你在 擁抱就能勇敢
如果時間倒轉 有你在
你不喜歡的我會改

有你在 平凡就不平凡
有你在 遺憾就能美滿
如果生命重來 我坦白
你會懂我的愛</I>

Post a comment

0 Comments